INFORMACJA O REALIZACJI STRATEGII PODATKOWEJ 2022

PUTKA SP. ZO.O.
(DAWNIEJ SP. ZO.O. SP.K.)

INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ
za rok podatkowy rozpoczęty w dniu 1 stycznia 2022 r. i zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r

 1. Informacje wstępne

O Spółce

Putka sp. z o.o. („Spółka”) jest największą rodzinną piekarnio-cukiernią na rynku warszawskim, która od 1918 roku łączy najlepsze tradycje rzemieślnicze z nowoczesnymi trendami i potrzebami klientów. Każdego dnia firma dostarcza swoje wyroby do tysięcy klientów w ponad 174 piekarniach firmowych, 50 piekarniach patronackich oraz mniejszych i większych sklepach zewnętrznych.
Obecnie w asortymencie piekarni znajduje się pełen wybór pieczywa, zarówno pakowanego,
jak i niepakownego, wyroby cukiernicze, a także słodkie i wytrawne przekąski. Osobną kategorię stanowią certyfikowane wypieki bezglutenowe. Idąc z duchem czasu, piekarnia rozwija linię produktów funkcjonalnych i prozdrowotnych, do których należy pieczywo o obniżonym  indeksie glikemicznym, a także żywność zgodną z dietą wegańską. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii w połączeniu z restrykcyjnymi procedurami, obowiązującymi na każdym etapie produkcji, oferta Piekarni Cukierni Putka wyróżnia się wysoką jakością, która wpisuje się w filozofię firmy. Jednym z filarów rodzinnego biznesu jest także działalność charytatywna. Piekarnia Putka każdego dnia dostarcza pieczywo potrzebującym oraz organizuje szereg akcji cyklicznych i doraźnych, współpracując z licznymi fundacjami oraz organizacjami.

Strategia spółki ukierunkowana jest na rozwijanie technologii, doskonalenie jakości produktów. Jednocześnie kierując się zasadą społecznej odpowiedzialności  biznesu, Spółka troszczy się o środowisko, zwiększając nakłady na innowacje i zielone technologie, które mają wpływ na otocznie.

Z równie dużą odpowiedzialnością i należytą starannością podchodzi do wypełniania ciążących na niej obowiązków podatkowych. Zgodność podejmowanych działań Spółki z przepisami polskiego prawa podatkowego stanowi podstawę dla realizacji wyznaczonego kierunku rozwoju biznesowego jako przedsiębiorcy działającego na rynku polskim. Prawidłowe wypełnianie obowiązków podatkowych i terminowe regulowanie należności publicznoprawnych są kluczowymi wartościami Spółki. Nie podejmuje działań, które mogłyby narażać budżet państwa lub lokalne budżety gmin na uszczuplenie należności publicznoprawnych. Jako odpowiedzialny płatnik bierze na siebie pełną odpowiedzialność, zdaje sobie sprawę, że poprzez płacenie podatków przyczynia się do socjalnego, ekonomicznego i społecznego funkcjonowania i rozwoju państwa. Spółka jest podmiotem z polskim kapitałem, który w swojej działalności współpracuje głównie z polskimi kontrahentami. Tym samym płacone podatki i opłaty wpływają na zwiększenie dochodów budżetu naszego państwa.

Cel sporządzenia informacji

Celem sporządzenia informacji o realizowanej strategii podatkowej „PUTKA” SP.Z O.O. (dalej: Spółka) jest spełnienie obowiązku wynikającego z przepisów ustawy ( art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1800 ze zm.). Podatnicy CIT, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość w złotych 50 mln euro, zobowiązani są do sporządzenia i upublicznienie informacji na swojej stronie internetowej oraz poinformowania naczelnika urzędu skarbowego. Z uwagi na to, że wartość przychodów Spółki PUTKA przekracza ww. próg, Spółka sporządziła i podaje do informacji niniejsze sprawozdanie o realizowanej strategii podatkowej.

Informacja została sporządzona za rok podatkowy Spółki, który rozpoczął się 1 stycznia i zakończył się 31 grudnia 2022r.

 

II. Informacje o realizowanej strategii podatkowej

 1. Informacja o stosowanych procesach i procedurach podatkowych dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego
  i zapewniających ich prawidłowe wykonanie.

W Putka sp. z o.o. funkcjonuje szereg zasad, procesów i procedur zarówno spisanych jak
 i niespisanych, dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków podatkowych, w tym
w szczególności, m.in.:

- Wewnętrzne zarządzenia regulujące zasady:

 • zapewnienie prawidłowości rozliczeń podatkowych, poprzez monitorowanie procesu wdrażania oraz stosowania obowiązującego prawa podatkowego, tak, aby wszystkie istotne regulacje, przepisy i standardy zostały w jasny, przejrzysty sposób wprowadzone i w rzetelny sposób realizowane.
 • zapewnienie bezpieczeństwa podatkowego, poprzez działanie zgodnie z przepisami i normami prawnymi m.in. w obszarze zapobiegania korupcji i nadużyć, prawa antymonopolowego, współpracy z kontrahentami i ochrony danych osobowych.
 • zapewnienie poprawnej interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz właściwego stosowania przepisów podatkowych w działalności gospodarczej, poprzez korzystanie
  z dostępnych narzędzi takich jak: indywidualne i ogólne interpretacje przepisów podatkowych wydawane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, ogólne wyjaśnienia prawa podatkowego wydawane przez Ministra Finansów, Wiążące Informacje Stawkowe.
 • zapewnienie wsparcia zewnętrznych doradców poprzez korzystanie z wiedzy i doświadczania zewnętrznych doradców podatkowych w formie doradztwa bieżącego, dokonywanie analiz np. procedur, projektów, przeprowadzanie szkoleń z zakresu aktualnych przepisów podatkowych oraz planowanych zmian legislacyjnych.
 • Zapewnienie szkoleń pracownikom w zakresie aktualnych jak i planowanych zmian na gruncie przepisów prawa zarówno podatkowego, jak i bilansowego.
 • podział obowiązków i kompetencji przy ustalaniu odpowiedzialności za:
  właściwe księgowanie zdarzeń gospodarczych, właściwe ich ujmowanie na kontach księgowych, właściwe stosowanie obowiązujących stawek podatków, właściwe gromadzenie i przechowywanie dokumentacji, właściwe wypełnianie obowiązków formalnych, terminowe składanie deklaracji podatkowych.

  Przyjęta przez Spółkę utrwalona wewnętrzna praktyka zakłada współpracę i bieżącą komunikację Działu Finansowego Spółki z Zarządem oraz Biurami Obsługi Klienta. Informacje niezbędne do przygotowywania rozliczeń podatkowych i wypełniania obowiązków podatkowych są przekazywane na bieżąco, co ogranicza ryzyko zaburzeń procesów podatkowych. Spółka dba o dochowanie należytej staranności w odniesieniu do swoich rozliczeń podatkowych oraz o minimalizację potencjalnego ryzyka podatkowego w szczególności poprzez monitoring zmian legislacyjnych oraz aktualizację stanowisk organów podatkowych w zakresie istotnych z punktu widzenia działalności Spółki kwestii.
   
 1. Dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

Spółka w 2022 r. nie korzystała z żadnych dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej w rozumieniu art. 27c ust. 2 pkt. 1 litera b ustawy o Podatku dochodowym od osób prawnych.
 

 1. Informacja o zrealizowanych przez Spółkę obowiązkach podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Na mocy podjętej uchwały Spółka Putka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa przekształciła się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Podatnikiem podatku dochodowego stała się z dniem 01.01.2021 r. Spółka na bieżąco wywiązuje się z ciążących na niej obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Należne podatki uiszcza w sposób prawidłowy, terminowy i zgody z obowiązującymi przepisami.
Z nadwyżek podatku Vat naliczonego nad należnym reguluje bieżące zobowiązania podatkowe.

W 2022 r. realizowała następujące obowiązki podatkowe:

- Podatki bezpośrednie:

 • Podatek dochodowy od osób prawnych
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych

- Podatki pośrednie:

 • Podatek od towarów i usług
 • Podatek u źródła
 • Podatek cukrowy
 • Podatek od sprzedaży detalicznej

- Podatki lokalne:

 • Podatek od nieruchomości
 • Podatek od środków transportowych
 • Podatek rolny

Łącznie Spółka w 2022 roku pobrała i wpłaciła około 17 mln złotych podatków.
 

 1. Informacja o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, z podziałem na podatki, których dotyczą.

W 2022r. Spółka nie przekazywała szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji Podatkowej.
 

 1.  Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekraczała 5% sumy bilansowej oraz o planowanych lub podejmowanych przez Spółkę działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych w roku podatkowym objętym niniejszą informacją z realizacji Strategii podatkowej.

Spółka była w 2022 r. stroną następującej transakcji z podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, której wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki:

-  otrzymanie pożyczki od  podmiotu z Polski.

Wskazana powyżej informacja jest spójna z danymi ujętymi w informacji o cenach transferowych (formularz TPR-C) złożonej przez Spółkę za 2022 r. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Spółka dokonała weryfikacji transakcji podlegających obowiązkowi dokumentacji za 2022 r. Z uwagi na to, iż transakcja jest realizowana pomiędzy podmiotami krajowymi, które spełniają przesłanki z art. 11n pkt. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj.:

 • nie poniosły straty podatkowej,
 • nie korzystają ze zwolnienia tj. w odniesieniu do dochodów uzyskanych z działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej oraz określonej w decyzji o wsparciu nowych inwestycji,
 • nie korzystają ze zwolnienia podmiotowego w zakresie CIT,

Spółka skorzystała ze zwolnienia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych za 2022 r. W 2022 r. złożyła informacje TPR-C w wersji uproszczonej.
 

 1. Informacja o planowanych lub podejmowanych przez Spółkę działaniach restrukturyzacyjnych.

W 2022 r. Spółka nie planowała i nie podjęła działań restrukturyzacyjnych, mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych lub podmioty powiązane w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy CIT.
 

 1. Informacje o złożonych przez Spółkę wnioskach o wydanie:
 1. ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej
 2. interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji  podatkowej,
 3. wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług,
 4. wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 i 1747).

W roku podatkowym, którego dotyczy niniejsza informacja z realizacji Strategii podatkowej, Spółka złożyła do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wnioski o wydanie informacji stawkowej.

Wnioski dotyczyły ustalenia właściwej stawki podatku od wartości dodanej dla kanapek i sałatek.

W zakresie interpretacji indywidualnej, ogólnej, oraz wiążącej informacji akcyzowej Spółka nie składała wniosków.
 

 1.  Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych Spółki na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT i na podstawie art. 23 v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 8a § 10 Ordynacji podatkowej.

W 2022 roku Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową i nie była zarejestrowanym podatnikiem w żadnym z tych terytoriów lub krajów o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2019r.w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresiepodatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2019 poz. 600).