Klauzula monitoring + ewidencja


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych z monitoringu wizyjnego
oraz danych zawartych w ewidencji wejść na teren obiektu


Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych przez Putka sp. z o.o., a także o przysługujących Ci uprawnieniach, skontaktuj się z nami korespondencyjnie na adres Putka sp. z o.o., mailowo na adres e-mail: iod@putka.pl, bądź z naszym inspektorem ochrony danych na adres e-mail: putka.iod@discretia.pl.

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Putka sp. z o.o. z siedzibą w Jawczycach, ul. Sadowa 36, 05-850 Jawczyce.
 2. Zbieramy i przetwarzamy Twój wizerunek utrwalony w formie nagrania wideo z monitoringu wizyjnego umieszczonego na terenie obiektu oraz imię i nazwisko zawarte w ewidencji wejść na teren obiektu, jeżeli dla obiektu prowadzona jest ewidencja wejść.
 3. Celem zastosowania monitoringu jest:
 1. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa pracowników oraz osób znajdujących się na terenie zakładu i sklepów.
 2. Ochrona mienia. Zapobieganie dewastacji i kradzieży na terenie zakładu pracy, a także rejestracja zdarzeń sprzyjająca ustaleniu sprawcy wykroczenia lub przestępstwa,
 3. Kontrola produkcji,
 4. zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę.
 1. Będziemy przetwarzać Twoje dane w oparciu o podstawę prawną uzasadnionego interesu administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. zapewnienia bezpieczeństwa obiektu, mienia i osób przebywających na jego terenie, kontroli produkcji oraz ochrony naszych informacji poufnych.
 2. Twoje dane, w zakresie w jakim będzie to niezbędne, możemy udostępniać:
 1. podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa (np. sądom, organom ochrony prawnej, organom administracji, organom nadzoru);
 2. podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Twoje dane (np. dostawcom usług i narzędzi IT, itp.).
 1. Twoje dane osobowe przechowywać będziemy przez okres 3 miesięcy od czasu wykonania nagrania i wpisu do ewidencji wejść, jeżeli dla obiektu jest prowadzona ewidencja wejść. Po upływie tego okresu dane zostaną usunięte lub zniszczone. Nie dotyczy to przypadku, w którym nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub powzięliśmy wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu. Wówczas termin przechowywania nagrań ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 2. W związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługuje Ci prawo do:
 1. dostępu do treści Twoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, o ile jest to technicznie możliwe;
 3. żądania usunięcia danych osobowych;
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. przenoszenia Twoich danych osobowych, o ile jest to technicznie możliwe;
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Dodatkowo masz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie przez nas danych narusza przepisy RODO.

 1. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wejścia na teren obiektu.