Regulamin Konkursu

 

REGULAMINY

Regulamin konkursu

"Konkurs Mikołajkowy”

 

§ 1

Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Konkurs Mikołajkowy

(dalej: „Konkurs”) jest  Putka sp. z o.o. ul. Sadowa 36 05-850 Jawczyce NIP 1130005947 , zwana dalej  „Organizatorem Konkursu” lub „Organizatorem”.

1.2. Konkurs trwa od 06.12.2023 r. od momentu opublikowania wpisu ogłaszającego, do dnia 07.12.2023r. do godziny 18.00.

1.3. Miejscem konkursu jest terytorium Polski. 

1.4. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs na oficjalnym Profilu marki  Piekarnie Cukiernie Putka w portalu społecznościowym Facebook. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.

1.5. Definicje:

Przez terminy użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

Profil – oficjalny profile Piekarnie Cukiernie Putka w  serwisie społecznościowym Facebook;

Regulamin – niniejszy regulamin;

Konkurs – konkurs opisany w niniejszym Regulaminie;

Uczestnik Konkursu – Użytkownik, który zgłosi się do udziału w Konkursie; 

Użytkownik – osoba posiadająca konto w serwisie facebook.pl .

§ 2

Zasady uczestnictwa w Konkursie

2.1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletni Użytkownicy, którzy posiadają profil w serwisie Facebook (zgodny z regulaminem portalu Facebook) i spełnią poniższe warunki konkursowe:

a) na  profilu Facebook w komentarzu pod  postem  konkursowym zamieścili odpowiedź na zadanie konkursowe: "Konkurs Mikołajkowy”,  a także  w dniu dokonania zgłoszenia do Konkursu posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

2.2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora,  biorący bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora. 

2.3. W Konkursie można wziąć udział dowolną ilość razy. 

2.4. Bez względu na ilość zamieszczonych komentarzy, ta sama osoba może wygrać nagrodę tylko raz. 

2.5. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich. 

2.6. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie. 

2.7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszeń do Konkursu, które nie dotarły do niego w odpowiednim terminie, z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika Konkursu. 

2.8. Nagrodą w Konkursie jest paczka pyszności.

2.9.  Łączna ilość nagród w konkursie – 3.

 

§ 3

Zasady przyznawania nagród Konkursowych

3.1. Zadanie każdego Uczestnika Konkursu  polega na:

Odpowiedzi na pytanie: Stwórzcie własną, unikalną "GWIAZDKĘ PIERNIKOWĄ" - możecie użyć dowolnych dekoracji, lukru, kandyzowanych owoców czy innych słodkich dodatków. Możecie ją upiec lub narysować - technika dowolna.

Zróbcie zdjęcie Waszej pracy i dodajcie je w komentarzu pod tym postem.

3.2. Uczestnik Konkursu wysyłając zgłoszenie oświadcza, że Odpowiedź nie była nigdzie wcześniej publikowana.

3.3. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji Odpowiedzi, która narusza obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu lub też prawa lub dobra osób trzecich. Odmowa publikacji lub usunięcie, o których mowa w zdaniu poprzednim, są równoznaczne z wykluczeniem Uczestnika Konkursu z przeprowadzanej przez Organizatora Konkursu. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w Polsce przepisów prawa, norm społecznych i obyczajowych, postanowień niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego, a w szczególności do nie zgłaszania w ramach Konkursu Odpowiedzi, które:

• są obraźliwe;

• nawołują do agresji;

• obrażają osoby trzecie; 

• zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby; 

• obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie;

• są wulgarne lub zawierają wulgaryzmy; 

• naruszają prawa autorskie osób trzecich;

• propagują używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających; 

• propagują spożywanie alkoholu; 

• zawierają linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje; 

• zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe osób innych niż zgłaszający się do Konkursu Uczestnik; 

• zawierając treści o charakterze komercyjnym (reklamy); 

• są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej; 

• w inny sposób naruszają przepisy prawa, normy społeczne bądź obyczajowe lub Regulamin

3.4. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia/nie opublikowania Odpowiedzi, których autorzy: 

a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie, 

b) działają z fikcyjnych kont/profili w serwisie Facebook,

c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook,

d) naruszają regulamin serwisu Facebook ,

3.5. Uczestnik poprzez przesłanie zgłoszenia, wyraża zgodę na publikację treści tej Odpowiedzi na stronie Profilu Piekarnie Cukiernie Putka z podaniem nazwiska autora oraz oświadcza, że udziela Organizatorowi Konkursu nieograniczonej licencji na korzystanie z Odpowiedzi na następujących polach eksploatacji:

a) prawo sporządzenia cyfrowego zapisu utworów,

b) wprowadzanie utworów do obrotu w sieci Internet,

c) prawo wprowadzania utworów do pamięci komputera oraz do własnych baz danych,

d) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

e) zwielokrotnienie utworu (także w sieci Internet), w tym na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,

f) prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji utworów, wymaganych przez specyfikę medium internetowego; 

g) prawo publicznego odtwarzania oraz nadawania, a także publicznego udostępniania utworów w sieci Internet w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia, aplikacji, którymi się w tym celu posługuje;

h) prawo wykorzystania utworów w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania utworów (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów); 

i) prawo do tworzenia papierowych wersji (wydruków) utworów;

k) prawo dostosowania do formatu urządzeń mobilnych,

l) prawo wykorzystania utworów w celu promocji i reklamy,

m) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem danego utworu, w tym przekazywania utworu, także odpłatnego innym podmiotom, w tym operatorom telekomunikacyjnym;

n) prezentowania utworów, w tym odpłatnego, do ograniczonego lub nieograniczonego kręgu odbiorców, w tym w szczególności w ramach usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem aparatów telefonicznych i innych urządzeń mobilnych ( np. sms/mms );

o) wykonywania praw zależnych i udzielania zgody na ich wykonanie.

Organizator uprawniony będzie także do udzielania sublicencji w pełnym zakresie licencji wskazanym powyżej.

3.6. Nagrody zostaną przyznane 3 (słownie: trzem)  uczestnikom, których prawidłowe odpowiedzi zostaną uznane przez Organizatora za najciekawsze.  

3.7. Zwycięzcy zostaną wyłonieni 08.12. 2023 r. do godziny 15.00.

3.7. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa, złożona z przedstawicieli Organizatora. W składzie komisji są: Zuzanna Putka-Twardowska - Dyrektor marketingu oraz Marzena Łęgowiak (dział marketingu). Z czynności Komisji zostanie sporządzony protokół, z wyszczególnieniem Zwycięzców Konkursu oraz przyznanych im nagród. 

3.8. Posiedzenie Komisji, podczas którego nastąpi przyznanie nagród Konkursowych, odbędzie się w dniu 07.12.2023r. Komisja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród konkursowych, o czym poinformuje na Profilu FB.

3.9. Jeden Uczestnik może otrzymać jedną nagrodę. 

3.10. Nagroda w Konkursie określona w pkt. 2.8. powyżej nie podlega wymianie na jej równowartość pieniężną, ani na nagrody innego rodzaju. 

3.11. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie. 

§ 4

Ogłaszanie wyników i wydanie nagród w Konkursie

4.1. Informacje o wynikach Konkursu umieszczone zostaną 08.12.2023 na profilu Facebook w formie komentarzy pod nagrodzonymi wypowiedziami.

4.2. Wydanie nagrody nastąpi poprzez jej odbiór osobisty w wybranym przez zwycięzcę sklepie firmowym Putka.

4.3. Zwycięzca, aby mógł otrzymać nagrodę,  zobowiązany jest  wskazać piekarnię Putka na terenie Warszawy i okolic lub Łodzi z której odbierze nagrodę (www.putka.pl zakładka NASZE PIEKARNIE).

4.4. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych  może stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej. 

4.5. Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu opisane w niniejszym Regulaminie. 

4.6. Nagrody niezrealizowane do dnia 20.12.2023 r.  przepadają. 

 

§ 5

Postępowanie reklamacyjne

5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą składać drogą elektroniczną lub na piśmie. 

5.2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje składane drogą elektroniczną należy przesłać na adres: poczta@putka.pl. Tytuł e-maila: Reklamacja. Konkurs. Pisemna reklamacja powinna być składana na adres Putka sp. z o.o. ul. Sadowa 36 05-850 Jawczyce z dopiskiem: Konkurs, będą w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. 

5.4. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu. 

5.5. Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację złożoną drogą elektroniczną zostanie przesłana do Użytkownika na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w reklamacji.

 

§ 6

Przetwarzanie danych osobowych

6.1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 

6.2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. 

6.3. Organizator w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, przetwarza dane osobowe Uczestnika Konkursu podane przez niego w zgłoszeniu do konkursu jak również dane publicznie dostępne w ramach profilu Uczestnika Konkursu, który Uczestnik Konkursu wykorzystał do dokonania zgłoszenia do Konkursu, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).

6.4. Na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz może żądać w każdej chwili ich poprawienia lub usunięcia. 

§ 7

Postanowienia Końcowe

7.1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na profilach Piekarnie Cukiernie Putka  w serwisie Facebook.

7.2. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny. 

7.3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według obowiązujących przepisów.