Regulamin Konkursu

Regulamin konkursu

"Dopasuj elementy”

 

§ 1

Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Dopasuj elementy” (dalej: „Konkurs”) jest  Putka sp. z o.o. ul. Sadowa 36 05-850 Jawczyce NIP 1130005947 , zwana dalej  „Organizatorem Konkursu” lub „Organizatorem”.

1.2. Konkurs trwa od dnia 07.11.2022 r., od momentu opublikowania wpisu ogłaszającego, do godziny 12.00 w dniu 08.11.2022.

1.3. Miejscem konkursu jest terytorium Polski. 

1.4. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs na oficjalnym Profilu marki  Piekarnie Cukiernie Putka w portalu społecznościowym Facebook. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.

1.5. Definicje:

Przez terminy użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

Profil Piekarnie Cukiernie Putka – oficjalne profile Piekarnie Cukiernie Putka w  serwisie społecznościowym Facebook;

Regulamin – niniejszy regulamin;

Konkurs – konkurs opisany w niniejszym Regulaminie;

Uczestnik Konkursu – Użytkownik, który zgłosi się do udziału w Konkursie; 

Użytkownik – osoba posiadająca konto w serwisie facebook.pl .

§ 2

Zasady uczestnictwa w Konkursie

2.1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletni Użytkownicy, którzy posiadają profil w serwisie Facebook (zgodny z regulaminem portalu Facebook) i spełnią poniższe warunki konkursowe:

a) na  profilu Facebook w komentarzu pod  postem  konkursowym zamieścili odpowiedź na zadanie konkursowe: "Dopasuj elementy”,  a także  w dniu dokonania zgłoszenia do Konkursu posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora,  biorący bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora. 

2.3. W Konkursie można wziąć udział dowolną ilość razy. 

2.4. Bez względu na ilość zamieszczonych komentarzy, ta sama osoba może wygrać nagrodę tylko raz. 

2.5. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich. 

2.6. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie. 

2.7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszeń do Konkursu, które nie dotarły do niego w odpowiednim terminie, z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika Konkursu. 

2.8. Nagrodą w Konkursie jest zestaw pyszności.

2.9.  Łączna ilość nagród w konkursie –  5

 

§ 3

Zasady przyznawania nagród Konkursowych

3.1. Zadanie każdego Uczestnika Konkursu  polega na :

a) dodaniu na profilu Facebook w komentarzu pod postem  konkursowym odpowiedzi na zadanie konkursowe: "Dopasuj elementy” „Odpowiedzią”

3.2. Uczestnik Konkursu wysyłając zgłoszenie oświadcza, że Odpowiedź nie była nigdzie wcześniej publikowana .

3.3. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji Odpowiedzi, która narusza obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu lub też prawa lub dobra osób trzecich. Odmowa publikacji lub usunięcie, o których mowa w zdaniu poprzednim, są równoznaczne z wykluczeniem Uczestnika Konkursu z przeprowadzanej przez Organizatora Konkursu. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w Polsce przepisów prawa, norm społecznych i obyczajowych, postanowień niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego, a w szczególności do nie zgłaszania w ramach Konkursu Odpowiedzi, które:

• są obraźliwe;

• nawołują do agresji;

• obrażają osoby trzecie; 

• zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby; 

• obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie;

• są wulgarne lub zawierają wulgaryzmy; 

• naruszają prawa autorskie osób trzecich;

• propagują używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających; 

• propagują spożywanie alkoholu; 

• zawierają linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje; 

• zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe osób innych niż zgłaszający się do Konkursu Uczestnik; 

• zawierając treści o charakterze komercyjnym (reklamy); 

• są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej; 

• w inny sposób naruszają przepisy prawa, normy społeczne bądź obyczajowe lub Regulamin

3.4. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia/nie opublikowania Odpowiedzi, których autorzy: 

a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie, 

b) działają z fikcyjnych kont/profili w serwisie Facebook,

c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook,

d) naruszają regulamin serwisu Facebook ,

3.5. Uczestnik poprzez przesłanie zgłoszenia, wyraża zgodę na publikację treści tej Odpowiedzi na stronie Profilu Piekarnie Cukiernie Putka z podaniem nazwiska autora oraz oświadcza, że udziela Organizatorowi Konkursu nieograniczonej licencji na korzystanie z Odpowiedzi na następujących polach eksploatacji:

a) prawo sporządzenia cyfrowego zapisu utworów,

b) wprowadzanie utworów do obrotu w sieci Internet,

c) prawo wprowadzania utworów do pamięci komputera oraz do własnych baz danych,

d) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

e) zwielokrotnienie utworu (także w sieci Internet), w tym na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,

f) prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji utworów, wymaganych przez specyfikę medium internetowego; 

g) prawo publicznego odtwarzania oraz nadawania, a także publicznego udostępniania utworów w sieci Internet w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia, aplikacji, którymi się w tym celu posługuje;

h) prawo wykorzystania utworów w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania utworów (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów); 

i) prawo do tworzenia papierowych wersji (wydruków) utworów;

k) prawo dostosowania do formatu urządzeń mobilnych,

l) prawo wykorzystania utworów w celu promocji i reklamy,

m) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem danego utworu, w tym przekazywania utworu, także odpłatnego innym podmiotom, w tym operatorom telekomunikacyjnym;

n) prezentowania utworów, w tym odpłatnego, do ograniczonego lub nieograniczonego kręgu odbiorców, w tym w szczególności w ramach usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem aparatów telefonicznych i innych urządzeń mobilnych ( np. sms/mms );

o) wykonywania praw zależnych i udzielania zgody na ich wykonanie.

Organizator uprawniony będzie także do udzielania sublicencji w pełnym zakresie licencji wskazanym powyżej.

3.6. Nagrody zostaną przyznane 5 ( słownie: pięciu)  uczestnikom, których odpowiedzi zostaną uznane przez Organizatora za  najszybsze.  

3.7. Zwycięzcy zostaną wyłonieni 08.11.2022 r. do godziny 15.00 .

3.7. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa, złożona z przedstawicieli Organizatora. W składzie komisji są: Zuzanna Putka-Twardowska - Dyrektor marketingu oraz Marta Sadowska z działu marketingu. Z czynności Komisji zostanie sporządzony protokół, z wyszczególnieniem Zwycięzców Konkursu oraz przyznanych im nagród. 

3.8. Posiedzenie Komisji, podczas którego nastąpi przyznanie nagród Konkursowych, odbędzie się w dniu 08.11.2022 r.  Komisja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród konkursowych, o czym poinformuje na Profilu FB.

3.9. Jeden Uczestnik może otrzymać jedną nagrodę. 

3.10. Nagroda w Konkursie określona w pkt. 2.9. powyżej nie podlega wymianie na jej równowartość w pieniężną, ani na nagrody innego rodzaju. 

3.11. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie. 

§ 4

Ogłaszanie wyników i wydanie nagród w Konkursie

4.1. Informacje o wynikach Konkursu umieszczone zostaną 08.11.2022 na profilu Facebook w formie komentarzy pod nagrodzonymi wypowiedziami.

4.2. Wydanie nagrody nastąpi poprzez jej odbiór osobisty w wybranym przez zwycięzcę sklepie firmowym Putka lub nagroda zostanie wysłana przy okazji złożenia kolejnego zamówienia w sklepie online poprzez dodanie jej do paczki.

4.3. Zwycięzca, aby mógł otrzymać nagrodę,  zobowiązany jest  wskazać piekarnię Putka na terenie Warszawy lub Łodzi z której odbierze nagrodę. Jeżeli uczestnik jest z innej miejscowości powinien założyć zamówienie do 30.11.2022.  w sklepie www.putkaonline.pl a w komentarzu dopisać ustalony numer/ hasło z Organizatorem i przesłać numer zamówienia do Organizatora. Wówczas nagroda zostanie dołożona do paczki z zamówieniem.

4.4. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych  może stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej. 

4.5. Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu opisane w niniejszym Regulaminie. 

4.6. Nagrody niezrealizowane do dnia 30.11.2022 r.  przepadają. 

 

§ 5

Postępowanie reklamacyjne

5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą składać drogą elektroniczną lub na piśmie. 

5.2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje składane drogą elektroniczną należy przesłać na adres: poczta@putka.pl. Tytuł e-maila: Reklamacja. Konkurs. Pisemna reklamacja powinna być składana na adres Putka sp. z o.o. ul. Sadowa 36 05-850 Jawczyce z dopiskiem: Konkurs, będą w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. 

5.4. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu. 

5.5. Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację złożoną drogą elektroniczną zostanie przesłana do Użytkownika na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w reklamacji.

 

§ 6

Przetwarzanie danych osobowych

6.1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 

6.2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. 

6.3. Organizator w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, przetwarza dane osobowe Uczestnika Konkursu podane przez niego w zgłoszeniu do konkursu jak również dane publicznie dostępne w ramach profilu Uczestnika Konkursu, który Uczestnik Konkursu wykorzystał do dokonania zgłoszenia do Konkursu, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).

6.4. Na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz może żądać w każdej chwili ich poprawienia lub usunięcia. 

§ 7

Postanowienia Końcowe

7.1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na profilach Piekarnie Cukiernie Putka  w serwisie Facebook.

7.2. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny. 

7.3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według obowiązujących przepisów.